Autobiography Ballet | Books | Dolls & Costumes | Gardens | Kinesthetic |

 

Meditation and Prayer | Rhythmic Dance | Sew for Kids | Sitemap | Spirituality |

 

 True Spiritual Stories | West Coast of America | Yoga

 

Link to Ballet Table of Contents

Classical Ballet Beginning to Advanced
by Susan Kramer


Klassiek ballet voor beginners en gevorderden
door Susan Kramer


copyright 2002-2015 Susan Kramer
The Netherlands
Nederlandse vertaling door Stan Schaap

 

Ballet and Dance Books and Ebooks

Description: Little Dancer at 14 by Edgar Degas; photo credit Susan Kramer

 

3. Classical Ballet - Benefits  in English and Dutch

3. Klassiek ballet - de voordelen in het Engels en Nederlands


Black = English
Rood = Nederlands

Ballet benefits learners of all abilities. When I was a ballet student one of the children in class was completely deaf and moved by feeling the vibrations in the floor. I found out years later that another student who became a good friend was diagnosed hyperactive - ballet class was so active and structured that it was the perfect outlet for her to ‘fit in’ and thrive.

Ballet heeft leerlingen met elke vorm van bekwaamheid iets te bieden. Toen ik ballet studeerde was een van de kinderen in de klas volledig doof en toch maakte ze de bewegingen door de trillingen in de vloer te voelen. Jaren later kwam ik erachter dat bij een andere leerling met wie ik goed bevriend raakte, hyperactiviteit was vastgesteld – de ballet lessen waren zo actief en gestructureerd dat het voor haar de perfecte uitlaatklep was om erbij te horen en te gedijen.

For children who do not do well academically, ballet gives the gift of being able to excel in another mode - good for developing self esteem!

Aan kinderen die op school niet goed mee kunnen komen schenkt ballet de gave om uit te blinken op een andere maniergoed voor de ontwikkeling van het zelfrespect.

Some of these skills learned in ballet with their academic benefit in parenthesis:

Een aantal van deze door ballet geleerde vaardigheden met tussen haakjes het meer abstracte onderricht dat ervan profiteert:

a. forward, backward and sideways movement (reading and writing patterns on the page);
a. voorwaartse, achterwaartse en zijdelingse beweging (lezen en schrijven van vormen op het blad);

b. clockwise and counter-clockwise directions (telling time);
b. met de klok mee en tegen de klok ingaan (klok kijken);

c. identifying right side and left side of body (learning to read and write);
c. de linker en de rechter zijde van het lichaam van elkaar kunnen onderscheiden (leren lezen en schrijven);

d. developing memory (basic to all academic skills);
d. geheugen ontwikkeling (basis voor alle vormen van leren op school);

e. understanding sequencing (reading comprehension);
e. volgorde begrijpen (begrijpend lezen);

f. using arms in opposition to legs (right-left brain coordination);
f. armen tegengesteld aan de benen bewegen (coördinatie van linker en rechter hersenhelft);

g. learning what a set of 4 is, and about multiple sets of 4, 8 and 16 counts (mathematics);
g. leren wat een groep van 4 tellen is en wat meervoudige groepen van 4, 8 en 16 tellen zijn (rekenen);

h. hearing and feeling the strong beat of the rhythm, the accented part of the step (syllables and reading) ;
h. het sterke accent van het ritme horen en voelen, evenals het deel van de danspas dat nadruk krijgt (lettergrepen en lezen);

i. learning patience with self and cooperation with others (communication skills);
i. geduld leren hebben met jezelf en samenwerken met anderen (communicatieve vaardigheden);

j. finishing what is begun; the steps, the sequence, completing the whole (completing work in a way that others can understand);
j. afmaken wat begonnen is; de passen, de volgorde en het geheel afronden (werk zodanig afmaken dat anderen het kunnen begrijpen);

k. finding that learning can be fun while moving enthusiastically (enthusiasm increases energy for learning).
k. ontdekken dat leren leuk kan zijn als je enthousiast beweegt (enthousiasme geeft de energie om te leren).

This complete ballet series in English is available
as a 100 page paperback manual
Description: Classical Ballet Beginning to Advanced by Susan Kramer

New: Nederlandse inleiding tot het boek
 "Classical Ballet Beginning to Advanced"

Description: Dutch introduction to Classical Ballet Beginning to Advanced by Susan Kramer


Dansen voor Kinderen
16 fundamentele ritmische bewegingen te leren
door Susan Kramer is verhuisd naar:
http://www.susankramer.com/klappen.html

 


 

 e-mail        page created 24 November 2008     webmaster