Autobiography Ballet | Books | Dolls & Costumes | Gardens | Kinesthetic |

 

Meditation and Prayer | Rhythmic Dance | Sew for Kids | Sitemap | Spirituality |

 

True Spiritual Stories | West Coast of America | Yoga

 

Link to Ballet Table of Contents

Classical Ballet Beginning to Advanced
by Susan Kramer


Klassiek ballet voor beginners en gevorderden
door Susan Kramer


copyright 2002-2015 Susan Kramer
The Netherlands
Nederlandse vertaling door Stan Schaap

 

Ballet and Dance Books and Ebooks

Description: Description: Little Dancer at 14 by Edgar Degas; photo credit Susan Kramer

 

5. Beginning Syllabus Introduction
5. Beginners syllabus, inleiding


Black = English
Rood = Nederlands

The beginning classical ballet levels take an average of 3 years to master if begun at age 8.

De beginner niveaus van klassiek ballet kunnen gemiddeld in drie jaar worden beheerst als er op achtjarige leeftijd mee wordt begonnen. 

Ballet uses "turn-out" of the legs, but there should never be any strain to achieve and maintain the "turned-out" position.

Ballet maakt gebruik van het uitdraaien van de benen, maar er mag nooit enige spanning zijn in het bereiken en handhaven van de uitgedraaide positie.

To determine a child's natural "turn-out" have him lie on his back on the floor, legs almost touching, and not assuming an artificial position. Note how much the legs are turned outward from the hip joint. It has been my observation over 40 years that this is the natural turn-out and will probably always remain the student's turnout.

Om de natuurlijke uitdraai van een kind te bepalen laten we het op de rug liggen, met de benen bijna tegen elkaar en zonder enige kunstmatige pose aan te nemen. Merk nu op hoever de benen vanuit de heup zijn uitgedraaid. Ik heb in meer dan veertig jaar gemerkt dat dit de natuurlijke uitdraai is en waarschijnlijk altijd de uitdraai van de leerling zal blijven.

I have seen dancers holding closed 5th positions that turn-out in access of their natural hip rotation, and that little extra is coming from rotation of the knee and ankle joints which can lead to injuries.

Ik heb dansers gesloten vijfde posities zien aanhouden die buiten hun natuurlijke heupdraai uitdraaien en waarbij dat beetje extra van de draaiing van knie en enkel gewrichten kwam, hetgeen tot kwetsuren kan leiden.

In teaching plis be very careful that the student's knees remain aligned over their feet - knees neither bending to the inside or outside of the feet.

Bij het aanleren van pli's heel erg oppassen dat de knien van de leerling recht boven de voet blijven; de knien mogen ten opzichte van de voet nooit binnenwaarts of buitenwaarts gebogen zijn.

The most important aspect of teaching ballet is placement while stationary and moving.

Het belangrijkste aspect van ballet onderricht is de basishouding in stilstand en in beweging.

The alignment for a student standing in 1st position should be - head over shoulders; shoulders over hips; hips over the joint of the foot where the leg shin bone meets the front top of the foot.

Een leerling in de eerste positie moet als volgt verticaal uitgelijnd zijn: hoofd boven schouders, schouders boven heupen, heupen boven het voetgewricht waar het scheenbeen overgaat in de bovenkant van voorkant voet.

Standing on one foot the placement changes to center of hips over the front of the shin and top of foot connection as in the illustration.

Staand op n voet verschuift de basishouding naar het midden van de heupen boven de voorkant van het punt waar scheenbeen en bovenkant voet samenkomen, zoals in de afbeelding.

This complete ballet series in English is available
as a 100 page paperback manual
Description: Description: Classical Ballet Beginning to Advanced by Susan Kramer

New: Nederlandse inleiding tot boek
 "Classical Ballet Beginning to Advanced"

Description: Description: Dutch introduction to Classical Ballet Beginning to Advanced by Susan Kramer

 


 

 e-mail        page created 24 November 2008     webmaster