Autobiography Ballet | Books | Dolls & Costumes | Gardens | Kinesthetic |

 

Meditation and Prayer | Rhythmic Dance | Sew for Kids | Sitemap | Spirituality |

 

 True Spiritual Stories | West Coast of America | Yoga

 

Link to Ballet Table of Contents

Classical Ballet Beginning to Advanced
by Susan Kramer


Klassiek ballet voor beginners en gevorderden
door Susan Kramer


copyright 2002-2015 Susan Kramer
The Netherlands
Nederlandse vertaling door Stan Schaap

 

Ballet and Dance Books and Ebooks

Description: Little Dancer at 14 by Edgar Degas; photo credit Susan Kramer

 

6. Intermediate Syllabus Introduction

6. Middenklasse syllabus, inleiding

Black = English
Rood = Nederlands

The intermediate classical ballet levels take an average of 2 years to master following 3 years at the beginning level.

De middenklasse niveaus van ballet worden in gemiddeld twee jaar na de drie beginners jaren beheerst.

The most important aspect of teaching ballet is placement while stationary and moving.

Het belangrijkste aspect van ballet onderricht is de basishouding in stilstand en in beweging.

The alignment for a student standing in 1st position should be - head over shoulders; shoulders over hips; hips over the joint of the foot where the leg shin bone meets the front top of the foot.

Een leerling in de eerste positie moet als volgt verticaal uitgelijnd zijn: hoofd boven schouders, schouders boven heupen, heupen boven het voetgewricht waar het scheenbeen overgaat in de bovenkant van voorkant  voet.

Standing on one foot the placement changes to center of hips over the front of the shin bone and top of foot connection as in the illustration with the beginning ballet syllabus introduction.

Staand op één voet verschuift de basishouding naar het midden van de heupen boven de voorkant van het punt waar scheenbeen en bovenkant voet samenkomen, zoals in de afbeelding van de beginners ballet syllabus, inleiding.

In movement the center of gravity is going to be constantly changing - that is a big challenge in maintaining stability in turns and any action.

In beweging zal het zwaartepunt constant gaan veranderendat is een grote uitdaging voor bewaren van het evenwicht in draaiingen en welke handeling ook.
 
The time spent at the ballet barre is the time to learn about balance while learning the ballet steps. The barre is just for balance and not to be leaned upon.

De tijd die aan de ballet barre wordt doorgebracht is om evenwicht te leren tijdens het aanleren van de ballet passen. De barre is er alleen voor het evenwicht, niet om op te leunen.

I have had success teaching barre exercises in the center rather than the barre occasionally - so the student will have extra practice learning to establish placement in motion.

Ik heb soms met succes barre oefeningen onderwezen in het midden van de ruimte in plaats van aan de barre, zodat de leerling extra geoefend wordt in het bereiken van de basishouding in beweging.

Leaving the barre and moving to center practice in the lesson, be sure to concentrate on achieving the rhythm of the sequences before honing in on perfection of technique, which takes many years to achieve.

Als er van de barre wordt overgegaan op oefeningen op de dansvloer, moet alle nadruk liggen op het bereiken van het juiste ritme van de opeenvolgende danspassen voordat de techniek tot perfectie wordt bijgeslepen, want dat neemt vele jaren in beslag.

Let the movement of the arms be an extension of the torso, and the legs carry the steps along. I have found watching dancers move that I am most drawn to their torso and arm movements as expressions of the music, idea, or story being portrayed.

Laat de beweging van de armen voortkomen uit die van de romp en de benen aan de passen hun kracht geven. Bij het observeren van dansers in beweging heb ik gemerkt dat ik me het meest aangetrokken voel tot de beweging van hun romp en armen als uitdrukking van de uitgebeelde muziek, het idee of verhaal.

Yes, even classical ballet is full of subtle movements in facial expressions, tilt of head, how the hands and arms move. It is more than learning combinations to repeat, over and over.

Ja, zelfs klassiek ballet zit vol subtiele bewegingen in de vorm van gelaatsuitdrukkingen, stand van het hoofd, en de wijze waarop handen en armen worden bewogen. Het is meer dan het leren van combinaties die keer op keer herhaald worden.

Classical ballet is an art form - take care to keep this in mind and pass along this legacy to your students!

Klassiek ballet is een vorm van kunstzorg ervoor dit in gedachten te houden en geef het door aan je leerlingen!

This complete ballet series in English is available
as a 100 page paperback manual
Description: Classical Ballet Beginning to Advanced by Susan Kramer

New: Nederlandse inleiding tot het boek
 "Classical Ballet Beginning to Advanced"

Description: Dutch introduction to Classical Ballet Beginning to Advanced by Susan Kramer e-mail        page created 24 November 2008     webmaster