Autobiography Ballet | Books | Dolls & Costumes | Gardens | Kinesthetic |

 

Meditation and Prayer | Rhythmic Dance | Sew for Kids | Sitemap | Spirituality |

 

 True Spiritual Stories | West Coast of America | Yoga

 

Link to Ballet Table of Contents


Classical Ballet Beginning to Advanced
by Susan Kramer


Klassiek ballet voor beginners en gevorderden
door Susan Kramer


copyright 2002-2015 Susan Kramer
The Netherlands
Nederlandse vertaling door Stan Schaap

 

Ballet and Dance Books and Ebooks

Description: Little Dancer at 14 by Edgar Degas; photo credit Susan Kramer

 

7. Advanced Syllabus Introduction

7. Gevorderden syllabus, inleiding


Black = English
Rood = Nederlands

The syllabus in advanced ballet is for the teen and established ballet dancer. The rigors of the exercises require that the cartilage of the feet have hardened into bone and that most of growth has taken place.

De syllabus voor gevorderd ballet is voor de teenager en de gevestigde ballet danser. De zwaarte van de oefeningen vereist dat het kraakbeen van de voeten tot bot is verhard en dat de meeste groei achter de rug is.

The earlier years of ballet training gently, but with regular guidance and practice under the watchful eye of an experienced teacher, lead the student to readiness for the advanced level.

De eerste jaren van ballet training voeren de leerling zachtjes, maar met regelmatige begeleiding en oefening onder het waakzaam oog van een ervaren leraar, naar de geschiktheid voor het niveau van gevorderden.

Students who have begun ballet instruction at age 8, and progressed successfully through beginning and intermediate syllabi, could be ready at 13 to begin advanced combinations.

Leerlingen die op achtjarige leeftijd met ballet lessen zijn begonnen en met succes door de syllabi voor beginners en middenklasse heen gevorderd zijn, zouden op hun dertiende klaar kunnen zijn om met de gevorderde combinaties te beginnen.

No attempt is made in the syllabi to explain how to physically perform - that is the domain of the supervising teacher. Rather, count-by-count, nay breath-by-breath the sequence of combinations is presented.

In de syllabi wordt niet geprobeerd de fysieke uitvoering uit te leggen - dat is het domein van de leraar die toezicht houdt. Veeleer wordt tel voor tel, of beter adem voor adem, de volgorde van de combinaties gepresenteerd.

The syllabus is appropriate for the teen as well as established male and female ballet dancers - with combinations forming the basis of choreography in many classical ballets.

De syllabus is geschikt voor zowel teenagers als gevestigde ballet dansers en danseressen - met combinaties die de basis vormen van de choreografie in vele klassieke balletten.

A full course of classical ballet is a recommended basis of other forms of dance, as well. The classical ballet dancer is best prepared for the demands of modern ballet, lyrical and jazz choreography.

Een volledige klassieke ballet opleiding is ook de aanbevolen basis voor andere dansvormen. De klassieke ballet danser is het beste voorbereid op de eisen van de choreografie van modern, lyrisch en jazz ballet.

Perfection of the classroom combinations is not an end in itself, but the raw material with which to express the choreographer's intent; the idea or story portrayed; the mood of the music.

Vervolmaking van de combinaties in het leslokaal is niet een doel op zichzelf, maar het ruwe materiaal om de bedoeling van de choreograaf mee uit te drukken, de idee van het verhaal of de stemming van de muziek uit te beelden.

Learn the basics, but leave the thought of what to do next behind as you dance from your heart and soul with life, energy and passion!

Leer de basis, maar laat het denken aan hoe je het moet doen los, als je danst met hart en ziel, levenslust, energie en passie!

This complete ballet series in English is available
as a 100 page paperback manual
Description: Classical Ballet Beginning to Advanced by Susan Kramer

New: Nederlandse inleiding tot het boek
 "Classical Ballet Beginning to Advanced"

Description: Dutch introduction to Classical Ballet Beginning to Advanced by Susan Kramer e-mail        page created 24 November 2008     webmaster