AutobiographyBallet | Books | Cyber Ashram | Dolls | Gardens | Home Page | Kinesthetic | Meditation & Prayer  | Recipes | Rhythmic Dance | See America | Sitemap | Spirituality | Stan Schaap | Stories | Updates | Yoga

 

Bullying by Susan Kramer

with Dutch translation de Pestkop by Stan Schaap below

 

While the twins were walking to the market they saw ahead of them a couple of kids from school. They knew that Tommy was younger than them, but Jack was bigger. They thought he was probably older. But you never know. As they got closer they could hear Jack chiding Tommy that he couldn't do as many pull-ups on the bars at school as he could.

 

At first Tommy turned and looked away from Jack, pretending that he didn't hear him. But Jack did not want to be ignored. He walked right around Tommy so they were face to face. Jack could see a look of sadness on Tommy's face, but that didn't stop his badgering. He had no compassion or understanding of how his words hurt Tommy's feelings.

 

It was then that both Anneke and Hans felt compelled to step in between the two to stop the negative action.

 

Hans wasn't sure if Jack was just bragging, or if he really felt nasty toward Tommy. Either way, Jack was bullying Tommy.

 

Hans and Anneke stayed right by Tommy's side.

 

Hans pointed out to Jack that just because he was bigger and stronger, did not give him the right to put down another person. He had probably lost the possibility of Tommy being his friend. And maybe he had lost the twins' friendship, too, because they had witnessed his negative words, and aggressive stance facing Tommy head on.

 

At this point Jack gave in, turned and walked away from the others. The twins could see that Tommy was still upset, because he was quiet and didn't move while Jack walked away. Anneke told Tommy that Jack's bragging and assertion that he was weaker didn't really mean it was true. She said that Jack was trying to make himself look like a better boy. But, Anneke said that all he succeeded in doing was showing his negative rather than his positive self.

 

She suggested that if someone bullied him again he could choose to walk away, or even run away if he felt he was in danger. And that he could tell an older friend or a trusted adult what had happened.

 

This was her suggestion because adults know that bullying is unacceptable behavior. A couple of trusted adults would have private talks with Jack and maybe with his parents.

 

They would tell Jack that being positive and supportive was the way to win friends and put himself in a good light. That bullying was always negative and wrong.

 

Then the twins invited Tommy to walk with them to the market and come home with them for a snack of ginger cookies and chocolate milk.

 

Since Tommy wasn't expected home for another hour, he joined the twins while they bought their items. Then he walked to their home with them, enjoyed the cookies, and finally headed around the corner to his own home.

 

Tommy was feeling better when he left for home, and resolved that if he felt threatened in the future he would tell his mom or a teacher.

Tommy could see that Jack had used negative behavior, and hoped that he would become more positive with the good influences of Anneke and Hans.

 

Key points: bullying; negative behavior; positive behavior

 

DE PESTKOP translation by Stan Schaap

 

Terwijl de tweeling naar de supermarkt liep, zagen ze een paar kinderen van school voor zich uit. Ze wisten dat Tommy jonger was dan zij, maar Jack was groter. Ze dachten dat hij waarschijnlijk ouder was. Maar je weet maar nooit. Toen ze dichterbij kwamen, hoorden ze Jack Tommy afkammen dat hij op school niet zoveel pull-ups aan de stang kon doen als hij zelf.

 

Eerst draaide Tommy zich om en keek weg van Jack, deed alsof hij hem niet hoorde. Maar Jack wilde niet genegeerd worden. Hij liep om Tommy heen zodat ze oog in oog stonden. Jack zag een blik van droefheid op Tommy's gezicht, maar dat hield zijn gezeur niet tegen. Hij had geen medeleven of begrip voor hoe zijn woorden Tommy's gevoelens kwetsten.

 

Het was toen dat zowel Anneke als Hans zich gedwongen voelden om tussenbeide te komen om de negatieve actie te stoppen.

 

Hans wist niet zeker of Jack gewoon aan het opscheppen was, of dat hij echt gemeen tegen Tommy was. Hoe dan ook, Jack was Tommy aan het pesten.

Hans en Anneke bleven naast Tommy staan.

 

Hans wees Jack erop dat alleen omdat hij groter en sterker was, dat hem niet het recht gaf om iemand anders neer te halen. Hij had waarschijnlijk de mogelijkheid verloren dat Tommy zijn vriend zou zijn. En misschien had hij ook de vriendschap van de tweeling verloren, omdat ze getuige waren geweest van zijn negatieve woorden en agressieve houding tegenover Tommy.

 

Op dat moment gaf Jack toe, draaide zich om en liep weg van de anderen. De tweeling kon zien dat Tommy nog steeds van streek was, want hij was stil en bewoog niet terwijl Jack wegliep. Anneke vertelde Tommy dat Jacks opschepperij en de bewering dat hij zwakker was niet betekende dat het waar was. Ze zei dat Jack probeerde een betere jongen te lijken. Maar Anneke zei dat hij er alleen maar in slaagde zijn negatieve in plaats van zijn positieve zelf te laten zien.

 

Ze stelde voor dat als iemand hem opnieuw zou pesten, hij ervoor kon kiezen om weg te lopen, of zelfs weg te rennen als hij voelde dat hij in gevaar was. En dat hij een oudere vriend of een vertrouwde volwassene kon vertellen wat er was gebeurd.

Dit was haar suggestie omdat volwassenen weten dat pesten onaanvaardbaar gedrag is. Een paar vertrouwde volwassenen zouden dan een persoonlijk gesprek hebben met Jack en misschien met zijn ouders.

 

Ze zouden Jack vertellen dat positief en ondersteunend zijn de manier was om vrienden te winnen en zichzelf in een goed daglicht te stellen. Dat pesten altijd negatief en fout was. Toen nodigden de tweeling Tommy uit om met hen naar de supermarkt te lopen en met hen mee naar huis te gaan voor een snack van gemberkoekjes en chocolademelk.

Omdat Tommy pas over een uur thuis werd verwacht, voegde hij zich bij de tweeling terwijl ze hun spullen kochten. Daarna liep hij met hen mee naar hun huis, genoot van de koekjes en ging uiteindelijk de hoek om naar zijn eigen huis.

Tommy voelde zich beter toen hij naar huis ging en besloot dat als hij zich in de toekomst bedreigd voelde, hij het zijn moeder of een leraar zou vertellen.

 

 

 

English excerpted from Anneke and Hans in 30 Short Stories http://www.susankramer.com/annekeandhans.html

A free ebook of “Bullying” at http://www.susankramer.com/thebully.pdf

 

The Bully copyright © 2018-2024 Susan Helene Kramer

 

Paperbacks or EBooks:

 

A meditation and yoga practitioner since 1976, Susan writes on practical spirituality, family and social issues, and dance. Her instructional books are listed at her web site

 

http://www.susankramer.com/books.html

Email: susan@susankramer.com

Webmaster